facebook Instagram icon bip youtube                    

 
 
 
 
radosne dziecko

edukacja

rodzina

wychowanie

dziewczynka

zabawa  i  nauka

Statut

księga Wybrane fragmenty Statutu Przedszkola nr  3 w Wągrowcu :

 

lista Przedszkole nr 3 w Wągrowcu, zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.

 

lista Siedziba przedszkola znajduje się w budynku przy ulicy Cysterskiej 28, 62 – 100 Wągrowiec.

 

lista Organem prowadzącym przedszkole jest Urząd Miasta Wągrowiec.

 

lista Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

 

lista Przedszkole używa pieczęci o następującej treści :

 

Przedszkole nr 3

62 – 100 Wągrowiec

ul. Cysterska 28

tel/fax 67 262 11 64

NIP 766-16-11-402

 

 

Przedszkole działa na podstawie przepisów :

 

lista Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.) w oparciu o zmiany z dnia 13.06.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 827),

 

lista Ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póź. zm),

 

lista Rozporządzenia MEN z dnia 27.02.2007 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2007 r. Nr. 35, poz. 222 z późn. zm.),

 

lista Rozporządzenia MEN z dnia 27.08.2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 997),

 

lista Rozporządzenia MEN z dnia 30.04.2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013r. Nr 0, poz. 532),

 

lista Ustawy z dnia 13.06.2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. 2013 poz 827),

 

lista Rozporządzenia MEN z dnia 07.10.2008 r. w sprawie rad pedagogicznych( Dz. U. Z 2009r. , Nr 168, poz. 1324, z późn. zm.)

 

lista Statutu przedszkola

 

 

Statut przedszkola button     button