facebook Instagram icon bip youtube                    

 
 
 
 
radosne dziecko

edukacja

rodzina

wychowanie

dziewczynka

zabawa  i  nauka

Koncepcja Pracy

alfabet

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy warunki do budowania postaw twórczych, kształtuje otwartość na wiedzę, rozwija zainteresowania i uzdolnienia.

 

 

Przedszkole promuje zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, uczy odróżniania dobra od zła. Wspiera działania wychowawcze rodziców, dba o budowanie więzi międzyludzkich.

 

 

Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 

 

Koncepcja pracy button     button